Kerkenraad Kerkenraad
Het bestuur van een  plaatselijke kerkelijke gemeente wordt gevormd door predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad bestaan uit het verzorgen van alle diensten en vieringen en  het onderhouden van contacten met  andere kerken of geloofsgroepen. Daarbij bespreekt  ze zaken die ook in andere gemeenten  actueel zijn. U kunt contact krijgen met de kerkenraad via de scriba.
Gebruik hiervoor het contactformulier.

Kerkelijk werker
Ter ondersteuning van de predikant van onze gemeente is er een kerkelijk werker in de gemeente werkzaam, dhr. T.R. Rietveld. Hij verricht zijn werkzaamheden in nauw overleg met de predikant.

Ouderlingen
Een ouderling is een bestuurder en maakt deel uit van een kerkenraad, die het bestuur vormt. Alle bestuurders samen zijn verantwoordelijk voor de werkwijze in een gemeente. Hieronder volgen de speciale taken van een ouderling.
De zorg voor het samenbrengen én samenhouden van de gemeente
Zij is aansprakelijk voor de organisatie van de (zondagse)  kerkdiensten,  waarin de Bijbel, Doop en Heilig Avondmaal centraal staan
Pastorale zorg  in de gemeente d.m.v. (o.a.) huisbezoeken
Organisatie en toezicht op onderwijs aan o.a. kinderen en jongeren in de gemeente

Diakenen
Ook een diaken is een bestuurder die deel uit maakt van een kerkenraad. binnen onze wijk zijn 4 diakenen verantwoordelijk voor de volgende taken. 
Het inzamelen van de gaven van de gemeente voor het diaconale werk (zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd).
Het diaconale bezoek van hen die kampen met financiële, sociale of lichamelijke nood.
Het dienst doen aan de Tafel van de HEERE, als in de gemeente het Heilig Avondmaal wordt bediend.
Het in stand houden van de kerktelefonie.
Het ondersteunen van het jeugd- en evangelisatiewerk daar waar nodig.
Het onderhouden van nauwe contacten met de diverse werkgroepen, zoals de Hervormde Vrouwendienst (HVD), Psycho-pastorale hulpverlening (PPH), de werkgroep Zhitomir en de commissie werelddiaconaat.
Het bezoeken van 80-plussers;
Het verzorgen van het busjesvervoer voor mensen die slecht ter been zijn.
Wanneer u nood ziet in de gemeente of daarbuiten, dan kunt u dat altijd doorgeven aan de diaconie. De wijkdiaconie kan dan het probleem zelf oplossen of doorverwijzen naar de diaconaal maatschappelijk werker.

Diaconaal maatschappelijk medewerker:
Binnen de wijkgemeente is, in samwerking met Stichting  Schuilplaats,  een maatschappelijk medewerker werkzaam, mevr. B. Pater. Met haar kunnen diverse vragen besproken worden, waar professionele hulp bij nodig is. Zijn gegevens staan in het kerkelijk contact, onder algemene berichten. In crisissituaties kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met Stichting Schuilplaats (0318-526123).
Ouderlingen- Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters:
Zij zijn met name belast met de financiën en de zorg voor de (kerk)gebouw(en) van de kerkelijke gemeente.
 
Predikant

Predikant
Graag wil ik me via de website als predikant van wijkgemeente Drievliet/Oostendam van de hervormde gemeente te Ridderkerk voorstellen. Mijn naam is ds. J.H. Lammers. Ik ben in 1963 geboren in Ede. Na de lagere- en de middelbare school ging ik in 1981 theologie studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1986 werd ik pastoraal medewerker in Barneveld. Het was goed om vanwege mijn jonge leeftijd eerst enige werkervaring op te doen onder leiding van een ervaren predikant. In 1988 stelde ik me beroepbaar. Het beroep van de hervormde gemeente van St.Philipsland nam ik aan. In deze kleine, maar trouwe Zeeuwse gemeente werd ik bevestigd tot predikant. Hier mocht ik mijn eerste stappen zetten in het ambtelijke leven. In 1993 ben ik geroepen om naar Benthuizen, een dorp vlakbij Zoetermeer, te gaan. Ik raakte met de provincie Zuid-Holland meer en meer vertrouwd. In 1998 is de overgang gemaakt naar Krimpen aan den IJssel. Hier diende ik de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard. Op 18 mei 2008 ben ik predikant in Ridderkerk geworden, aan de andere kant van de Nieuwe Maas. Ik doe mijn werk in het midden van de gemeente met vreugde. Samen met een betrokken en actieve kerkenraad mag ik leiding geven aan de gemeente.
De gemeente mag van mij verwachten dat ik als een dienaar van het Woord mijn werk doe. Dat houdt in dat ik de bijbel, het Woord van God, nauwkeurig probeer te onderzoeken en de gemeente hierin leid en weid. Dat gebeurt vooral in de prediking op zondag, maar ook is te denken aan gesprekken met gemeenteleden en allen die een beroep op mij doen (pastoraat) en aan het onderwijs aan jongeren (catechese). Mijn verlangen is dat velen de Heere Jezus mogen kennen en Hem mogen volgen. Dat wordt mooi onder woorden gebracht in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, één van de belijdenisgeschriften van de kerk: 'Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven..... het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.....'
Ik hoop u in een kerkdienst te ontmoeten.